• تهران، کیلو متر 22 جاده ساوه ، نسیم شهر، پایانه حمل و نقل تهران بزرگ، غرفه 37

محمد علی غلامی فشارکی

مدیرعامل

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

خانم رضوان غلامی فشارکی

بازرس اصلی

بازرس اصلی شرکت صداقت بار

سرکار خانم اعظم غلامی فشارکی

عضو هیئت مدیره

یکی از اعضای هیئت مدیره

سرکار خانم آتنا غلامی فشارکی

عضو هیئت مدیره

یکی از اعضای هیئت مدیره