• تهران، کیلو متر 22 جاده ساوه ، نسیم شهر، پایانه حمل و نقل تهران بزرگ، غرفه 37
عضو هیئت مدیره

یکی از اعضای هیئت مدیره