• تهران، کیلو متر 22 جاده ساوه ، نسیم شهر، پایانه حمل و نقل تهران بزرگ، غرفه 37
مدیرعامل

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره