نظر به اینکه اخیرا تعدادی از شرکت های حمل ونقل پس از صدور بارنامه با ارسال نمابرویاتماس تلفنی درخواست افزایش سرمایه محموله تحت پوشش رادارند به استحضار میرساند به جهت بررسی خسارت احتمالی براساس مبلغ مندرج دربارنامه ضروری میباشد ازطریق نمایندگی به تمامی بیمه گذاران طرف قرارداد اعلام شود هرگونه تغییر درشرایط حمل می بایستی قبل از حمل وبااعلام کتبی وصدور بارنامه جدید انجام گیرد.

بدیهی است رسیدگی به خسارت احتمالی برمبنای اطلاعات ویرایش شده منوط براعلام ویااصلاح بارنامه (صدور بارنامه جدید) قبل از زمان بروز خسارت بوده درغیر اینصورت ملاک رسیدگی ومحاسبه خسارت مندرج دربارنامه اولیه میباشد.

شیدا سید وثوقی

معاون مدیر بیمه های باربری دربیمه های موسسات حمل ونقل