• تهران، کیلو متر 22 جاده ساوه ، نسیم شهر، پایانه حمل و نقل تهران بزرگ، غرفه 37
user (5)

نام : سرکار خانم بردبار

جایگاه : امور بانکی – پیگیری رانندگان پس از رسید – کنترل سند ها

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : سرکار خانم جهانی

جایگاه : امور حساب داری – پیگیری مسائل مربوط به بارنامه های پس از خرید – نامه نگاری – کنترل نظارت بر امور شرکت – پیگیر امور بیمه مسئولیت

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : سرکار خانم عقیلی

جایگاه : بارنامه نویس

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : سرکار خانم بخشی

جایگاه : بارنامه نویس

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب آقای میلاد اشرفی

جایگاه : مایشن گیر – بیجک نویس – بارنامه نویس

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب آقای فردین نوبرپور

جایگاه : ماشین گیر

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : سرکار خانم برادران

جایگاه : بازار یاب

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : سرکار خانم موسوی

جایگاه : بازار یاب

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب آقای محمد رضا قزوینی

جایگاه : امور فنی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : سرکار خانم رمضانی

جایگاه : سرپرست بازار یابان

صداقت بار فشارکی