• تهران، کیلو متر 22 جاده ساوه ، نسیم شهر، پایانه حمل و نقل تهران بزرگ، غرفه 37
user (5)

نام : جناب اقای امیر بایرامی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

شماره شرکت : ۰۲۱۲۲۱۹۱۱۰۰

شماره داخلی : ۵

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای مصطفی خاوریان

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

شماره شرکت : ۰۲۱۲۲۱۹۱۱۰۰

شماره داخلی : ۴

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای منصور هاشمی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

شماره شرکت : ۰۲۱۲۲۱۹۱۱۰۰

شماره داخلی : ۳

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای نیازی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای احمد حبیبیان

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

شماره شرکت : ۰۲۱۲۲۱۹۱۱۰۰

شماره داخلی : ۷

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام :جناب اقای ایوب ملک زاده

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

شماره شرکت : ۰۲۱۲۲۱۹۱۱۰۰

شماره داخلی : ۶

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای قادری

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای خلفی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای شاه محمدی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای شهریاری

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای کریمی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای مولایی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای عباس آبادی

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی

user (5)

نام : جناب اقای اکبری نژاد

جایگاه : متصدی

صداقت بار فشارکی